De geplande ingrepen hebben algemeen tot doel enerzijds het hoofdvolume van de bestaande woning bouwfysisch te verbeteren en anderzijds de verouderde achterliggende achtergebouwen af te breken en te vervangen door een nieuwe uitbreiding die de nieuwe gehele woning dient aan te passen aan het huidige levenscomfort.

De bestaande toestand

In de huidige toestand is de woning een rijwoning, langs één zijde begrensd door een brandsteeg (gelegen op het naburige perceel). Het grondplan van de woning is op het gelijkvloers in de loop der jaren uitgebreid met steeds bijkomende, niet samenhangende nevenvolumes. Het resultaat is een sterk geschakeerde, ontransparante en chaotisch totaal van volumes.

De achtergebouwen bevatten momenteel bergingen/veranda en zijn qua opbouw niet geschikt als permanent woonruimten. Bovendien barricaderen ze licht en zichten op de tuin vanuit de keuken en/of living. De bijgebouwen zijn grotendeels opgetrokken uit metselwerk doch weinig tot niet afgewerkt (dak met golfplaten) en niet geïsoleerd. De huidige opbouw zorgt voor grote warmteverliezen in de winter en regelmatige oververhitting in de zomer tot gevolg. Een niet-vergunde en bouwvallige stalling achter de nevenvolumes maakt de verwaarloosde indruk achteraan de woning compleet.

Aan het hoofdvolume wordt in de nieuwe toestand –qua volume– niet getornd, de huidige vorm blijft in zijn geheel behouden. Voor de bouwvallige bijgebouwen achteraan is gekozen voor de naar ons inziens meest doeltreffende en resultaatgerichte –rekening houdend met de huidige normen en meningen omtrent energiegebruik en comfort– oplossing, namelijk de bestaande bouwwerken met de grond gelijk maken en een nieuwe uitbreiding inplannen.

In de achtergevels van de andere woningen in deze straat is geen eenvormigheid terug te vinden. Sommige zijn afgewerkt met leien, andere met gevelsteen, sommige zijn geschilderd, andere dan weer niet. Het is dus niet mogelijk om een materiaalkeuze te maken die aanlsluiting vindt bij één van de naburige woningen.

Volumewerking

Het huidige hoofdvolume wordt in zijn geheel behouden doch het dak en de achtergevel worden voorzien van een buitenisolatie en –afwerkingsmateriaal. De bestaande plattegrond met diverse vrij afgesloten kamers wordt opengewerkt door de wand tussen bestaande woonkamer en de uitbreiding open te werken. De leefruimte loopt hierdoor ongehinderd door van bestaand in nieuw.

Achter het bestaande hoofdvolume maken de achtergebouwtjes plaats voor een eenvoudig houten volume dat twee functies omvat:

  • een open leefruimte grenzend aan de keuken met zicht op de achterliggende tuin;
  • een hiermee aansluitend terras bovenop de halfondergrondse kelder, die dienst doet als tuinberging.

De totale bouwdiepte die ontstaat na plaatsing van de nieuwe achterbouw bedraagt ca. 14m. Om toch voldoende daglicht te laten binnendringen diep in de woonkamer wordt een groot bovenraam voorzien bij de aanzet van de nieuwe achterbouw. Bovendien zorgt dit bovenraam dat tegelijk de privacy in de woonkamer t.o.v. inkijkende blikken vanuit naburige woningen wordt gevrijwaard.

Gezien de beperkte breedte en de grote diepte van de woonkamer dreigt men een “tunneleffect” te bekomen: een lange, diepe kamer met enkel een licht op het uiteinde. Dit effect wordt omzeild door diverse ingrepen:

  • het plafond van de nieuwe uitbreiding wordt gebroken door de inplanting van het grote dakraam;
  • de vrije hoogte van de woonkamer loopt op naarmate men de achtergevel met de grote glaspartij bereikt;
  • de woonkamer wordt breder vanaf de nieuwe uitbreiding: hiervoor is een schuine lijn in het ontwerp ingebracht die zorgt dat de woonkamer zich opent naar de tuin, zowel in breedte als hoogte;
  • er is geopteerd om een open keuken te voorzien waarbij het zicht naar de tuin nog wordt verbreed door de plaatsing van een groot bandraam in de keuken;

Deze ingrepen vertalen zich letterlijk in het uiteindelijke buitenvolume van de achterbouw. Het grootste deel ervan is bedekt met een plat dak, dat echter wordt opgebroken door twee hellingen, één voor het dakraam, één voor de vergroting van de vrije hoogte en glasgevel achteraan.

In de achtergevel van de nieuwe uitbreiding is een groot schrijnwerkgeheel met schuifdeuren voorzien welke toegang en zicht tot het terras verschaffen vanuit de leefruimte. De buurwoning aan de noordzijde heeft momenteel ook een grote achterbouw. Het nieuwe volume past zich qua kroonlijsthoogte aan deze achterbouw aan. De totale bouwdiepte van de buurwoning is echter ca. 18m waardoor er zich geen privacyproblemen aan deze zijde stellen. De tuin ligt (achteraan de uitbreiding) een half niveau onder het straatniveau en loopt erg naar beneden. Onder de uitbreiding wordt een halfondergrondse kelder voorzien die dienst doet als tuinberging.

Materialen

Om energetische redenen wordt het dak geisoleerd. Bovendien wenst de opdrachtgever in de latere toekomst eventueel gebruik te maken van de zolder als bijkomende slaapkamers. Om deze het nodige daglicht te verschaffen worden in deze fase enkele dakramen voorzien. Het dak wordt afgewerkt met bruine dakpannen, die van kleur aanlsluiten op de bruine gevelsteen van de voorgevel.

Ook de achtergevel van de bestaande woning wordt geïsoleerd. De bestaande gevelleien, (terug te vinden zijn op meerdere woningen in deze straat) worden vervangen door bruine gevelpannen, gelijk aan de nieuw te voorziene dakpannen. De bedoeling is om van het bestaande hoofdvolume één solide geheel te maken, en tegelijkertijd een onderscheid te creëren met het nieuwe tweede volume van de achterbouw. Daarom is gekozen om zowel het dak als de achtergevel in te pakken met een donkerbruine huid, aansluitend op de kleur van de bestaande voorgevel. Om de eenvormigheid te versterken worden zowel dakgoot als regenwaterafvoeren ingewerkt in de nieuwe huid.

De uitbreiding onderscheidt zich naar vormgeving erg van de bestaande woning. Om de contrastvorming verder voort te zetten in de materialen wordt geopteerd om de uitbreiding af te werken met hout. Zowel het hout als de gevelpannen laten bovendien een veel eenvoudigere uitvoering/plaatsing toe dan baksteen indien wordt gekozen voor een grotere isolatiedikte.

De nieuwe uitbreiding wordt geplaatst op een sokkel van donkerbruine baksteen. De keuze van bruine baksteen past in het idee om, d.m.v. een sobere kleurkeuze, rust te scheppen in de chaos aan diverse gevelmaterialen die momenteel zichtbaar is in het straatbeeld.

Qua materiaalkeuze van het schrijnwerk wordt gekozen voor PVC wat onderhoudsvriendelijker is dan hout en goedkoper en isolatief sterker dan aluminium.